Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Το θρησκευτικό Δράμα των ημερών..


Σημείωση Του Μεταφραστή:


*Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε εκστατικοί την μάχη που δίνεται απο το εσωτερικό της ΓΕΣ των 5 φοιτητών και 2 διδασκόντων [ φορουμ αρκ έν-τί-γιού-εϊ ] για την εκκαθάριση [ χωρις σκουπα, με αζαξ ] των ναρκομανών και λοιπών παρακμιακών στοιχείων απο την πόρτα του τσαντιριού μας. Διοτι κατεχουμε ενα λαμπρο Ιδρυμα αναπηρων εγκεφαλικά φοιτητών και υπερδραστηριων διδασκοντων, πεντακαθαρο στο εσωτερικό του από κάθε είδους ασθένεια της σημερινής κοινωνίας. Ενα ιδρυμα Πρότυπο που δεν ανεχεται, να σπιλώνουν την πρόσοψη του χωρις εμφανες σχέδιο, γιατι ακομα κι αν η μποχα βγαινει απ'το παραθυρο, το κατωφλι - αυτος ο ενδιαμεσος μεταφυσικος χωρος - πρεπει να ναι καθαρος. Και αν θελουμε να το βρωμισουμε θα το κανουμε εμεις. Αλλωστε η δική μας βρωμιά ειναι καλύτερη από κάθε άλλη..


Απολαύστε:Kατά Ζενερέν ΚΓ: 


1. Τότε εσηκώθη άπαν το πλήθος των φοιτητών και των καθηγητών παρά τον αρχοντα Βενέρην και έφεραν αυτόν [τον ναρκομανή] προς τον Παπουτσήν.
2. Και ήρχισαν να κατηγορώσιν αυτόν, λέγοντες· Τούτον εύρομεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα το να διδάσκωσι αρχιτεκτονικήν από τω σύλλογο αριστερών αργοσχόλων, λέγοντα εαυτόν ότι είναι η αληθινή κοινωνια.
3. Ο δε Παπουτσης ηρώτησεν αυτόν, λέγων· Συ είσαι η αληθινή κοινωνία; Ο δε αποκριθείς προς αυτόν, είπε· Συ λέγεις.
4. Και ο Παπουτσης είπε προς τους αρχιτέκτονες, τω Βενέρην και τους όχλους φοιτητών· Ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν τω ανθρώπω τούτω.
5. Οι δε επέμενον λέγοντες ότι Ταράττει τον λαόν, τρυπώμενος καθ' όλην την Τοσίτσαν, αρχίσας από της πλατείας Εξαχρείων έως εδώ.
6. Ο δε Παπουτσής ακούσας Εξαχρείων ηρώτησεν αν ο άνθρωπος ήναι τρομοκράτης,
7. και μαθών εκ των έσω ότι είναι εκ της επικρατείας των Ασφαλιτών, κουράσθηκε και έπεμψεν αυτόν προς τον Ανδρουλάκην, όστις ήτο και αυτός εν τω Πολυτεχνείον εν ταύταις ταις ημέραις της επανάστασης και εγνώριζε να χειρισθεί το θέμα ταύτο.
8. Ο δε Ανδρουλάκης, ιδών τον Βενερην, εχάρη πολύ· διότι ήθελε προ πολλού να ίδη αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού και ήλπιζε να ίδη τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού. 
9. Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς· πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν παρά το θαύμα της πληροφορικής επαναστάσεως εν τη Βίβλω των 639 σελίδων.
10. Ίσταντο δε οι αρχιτέκτονες και οι φοιτητές, κατηγορούντες τον Ναρκομανην εντόνως.
11. Αφού δε ο Ανδρουλάκης μετά των αστυφυλάκων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπαιξεν, στέλνωντας τον από Πατησίων σε Τοσίτσα και από Τοσίτσαν σε Στουρνάρη, ενέδυσεν αυτόν λαμπρόν ιμάτιον και έπεμψεν αυτόν πάλιν προς τον Παπουτσήν.
12. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Παπουτσής και ο Ανδρουλάκης έγειναν φίλοι μετ' αλλήλων· διότι πρότερον ήσαν εις έχθραν προς αλλήλους δια κακών δηλώσεων.
13. Ο δε Παπουτσής, συγκαλέσας τους αρχιτέκτονες και τους άρχοντας και τον φοιτητικόν λαόν,
14. είπε προς αυτούς· Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως στασιάζοντα τον λαόν, και ιδού, εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας δεν εύρον εν τω ανθρώπω τούτω ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείτε κατ' αυτού,
15. αλλ' ουδέ ο Ανδρουλάκης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν· και ιδού, ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού.
16. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν ξανα, θέλω απολύσει εις τους δρόμους.
17. Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύη εις αυτούς ένα εν τη εορτή των τουριστών, το Θερος και δια την συγκάλυψη των οικονομικών σκανδάλων που περιέπαιζαν τω καιρώ εκεινω τον πολύπαθον Ελληνικόν Λαόν.
18. Πάντες δε ομού ανέκραξαν, λέγοντες· Σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον αντιεξουσιαστήν·
19. όστις διά στάσιν τινά γενομένην εν τη πόλει και διά πορείαν ήτο βεβλημένος εις φυλακήν.
20. Πάλιν λοιπόν ο Παπουτσης ελάλησε προς αυτούς, θέλων να απολύση τον Ναρκομανήν, διοτι το παίγνιον του αντιεξουσιαστή είχε παιχθεί αμέτρητες φορές.
21. Οι δε εφώναζον, λέγοντες· Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν.
22. Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς· Και τι κακόν έπραξεν ούτος; ουδεμίαν αιτίαν θανάτου εύρον εν αυτώ· αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει εις την πλατείαν Θεάτρου.
23. Αλλ' εκείνοι επέμενον, με φωνάς μεγάλας ζητούντες να σταυρωθή, και αι φωναί αυτών και των αρχιτεκτόνων υπερίσχυον, διοτι δεν καταλάβαιναν το σχέδιον του Μεγαλοδύναμου.
24. Και ο Παπουτσης απεφάσισε να γείνη το ζήτημα αυτών,
25. και απέλυσεν εις αυτούς τον διά στάσιν και πορείαν βεβλημένον εις την φυλακήν, τον οποίον εζήτουν, τον δε Ναρκομανήν παρέδωκεν εις το θέλημα αυτών.
26. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίασαν τον Αριστερόν τινά Εακιτη, ερχόμενον από του σχήματος, και έθεσαν επάνω αυτού τον σταυρόν, διά να φέρη αυτόν όπισθεν του Ναρκομανη.
27. Ηκολούθει δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών Εξαχρείων, αίτινες και ωδύροντο και εθρήνουν αυτόν.
28. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ναρκομανής, είπε· θυγατέρες της πλατείας, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' εαυτάς κλαίετε και διά τα τέκνα σας.

γκειμ οβερ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου